سیگما،سیکما،دانلود نرم افزار،سیگماچت،سیکماچت،اسکریپت یاب،زاهدان چت،لاست چت،ماندیروچت،زابل چت،دلبان چت،دل بان چت،خاش چت،ایرانشهرچت،سیستان چت،سراوان چت،چابهارچت،چتروم سیستان وبلوچستان،سیگنال چت،سیگنال اس ام چت،سیگنال اس ام،سیگنال گپ سیکما،دانلود نرم افزار،قالب،اسکریپت،گرافیک/سیکما - دانلود نرم افزار قالب اسکریپت گرافیک.سیگنال چت،سیگنال اس ام چت،سیگنال اس ام،سیگنال اس ام گپ،سیگنال گپ http://sicma.ir 2020-10-24T21:50:28+01:00 text/html 2018-08-30T15:49:14+01:00 sicma.ir . . سیگما,سیکما,سیکماچت,سیکما چت,سیگنال چت,سیگنال اس ام چت,سیگماچت http://sicma.ir/post/2 <br><br><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7"><br></a></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjimpbTk5XdAhXBo4sKHd1iB_4QFjADegQIBxAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vafagp.ir%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585&amp;usg=AOvVaw3G_g3c-452Pgwhgs1KXbA7">کلیک کن بیا گروه</a></font></h3><br><font size="7"><font size="7">Wordpress Plugins</font> و Wordpress Themes و Nulled <br></font><br><dl class="dl-horizontal break-word"><dt><br></dt><dd><font size="7">اسکریپت یاب مرجع دانلود اسکریپت رایگان و افزونه وردپرس و قالب پوسته وردپرس دانلود </font></dd><dt><br></dt><dd><font size="7">اسکریپت,قالب وردپرس,وردپرس,افزونه وردپرس,آموزش وردپرس,دانلود رایگان,پوسته وردپرس</font></dd></dl><dl class="dl-horizontal break-word"><dt><br></dt><dd><font size="7">WordPress, jQuery, twemoji, Font Awesome</font></dd></dl><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><font size="7">سیگما,سیکما,سیکماچت<br>سیکما چت,سیگنال چت<br>سیگنال اس ام چت,سیگماچت<br></font><br><div><br></div><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><img src="http://uupload.ir/files/klph_mond03.gif" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" height="93" width="39"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: symbol; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">قــــــوانینی &nbsp;که درجه داران باید در&nbsp;<font color="#33cc00">چتروم</font>&nbsp;<font color="#00ff00">&nbsp;</font><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"> </span><img src="http://uupload.ir/files/klph_mond03.gif" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;" height="87" width="39"></strong></span></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: symbol; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">رعایتـــــــــــــــ کنند</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱-&nbsp;تبلیغ&nbsp;سایت ها و چت روم های دیگر اخطار ندارد و بلافاصله باید&nbsp;اخراج دائم&nbsp;کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲- دادن شماره، آیدی یا آدرس وبلاگ نیز ممنوع است، بار اول و دوم اخطار و بار سوم اخراج ۱۰ دقیقه ای کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۳- هیچ درجه داری حق دخالت در کار مدیران یا درجه داران دیگر را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۴- هیچ &nbsp;درجه داری تحت هیچ شرایطی حق استفاده از کلمات رکیک را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۵- &nbsp;درجه داران &nbsp;باید در چت عمومی فعال باشند و با به وجود آوردن بحث های مختلف روم را گرم نگه دارند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۶- حتما هر چند دقیقه یک بار لیست کاربران آنلاین را&nbsp;چک&nbsp;کنید و اسامی بد را عوض کنید .</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(204, 153, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۷- درجه داران حق ندارند با شوخی های بی مورد جو روم را متشنج کنند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 204, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۸- برای اخطار دادن نام کاربر مورد نظر و دلیل اخطارتان را بیان کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۹- سلام و خداحافظی کردن با تمامی کاربران الزامی است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۰- هیچ درجه داری حق فعالیت در هیچ چت روم دیگری را ندارد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 204);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۱- سعی کنید جوی گرم و صمیمی در چت روم ایجاد کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۲- رفتن به خصوصی (زیر آبی) برای مدت زمان زیاد ممنوع است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۳- اگر تنها شما درجه دار حاظر در روم بودید صبر کنید تا درجه داران دیگر بیاییند بعد اگر خواستید روم را ترک کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۴- تجمع چند درجه دار در اتاق دیگری که تعداد کاربران زیادی ندارد ممنوع است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۵- با عرض پوزش ستاره درجه دارانی که فعالیت کمتری در سایت دارند حذف خواهد شد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(204, 153, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۶- سعی کنید که آیدی های درجه داران دیگر را داشته باشید تا در صورت وجود مشکلی خبررسانی شود.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۷- کاربران مهمان را برای ثبت نام دعوت کنید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۸- تمامی درجه داران باید به کار به پنل خود مسلط باشند، توضیحات مربوط به آموزش پنل نیز داده شده است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۱۹- در صورتی که کاربری به شما گف که درخصوصی او حرف زشت زده شده است نیاز به بررسی دقیق دارد لذا از او بخواهید بر روی نام کاربر مورد نظر کلیک کرده و از آخرین گزینه یعنی مسدود سازی پیام ها پیام های خصوصی یا همه را مسدود کند.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۰- هیچ ناظری تحت هیچ شرایطی حق ندارد IP کاربری را به کسی بدهد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 153);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۱- هر گونه استفاده شخصی و نادرست از قدرت &nbsp;باعث گرفتن ستاره درجه دار متخلف میشود، باید اخطار دادن و اخراج کردنتان کاملا براساس قوانین ذکر شده باشد.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۲- درجه داران باید برای تبلیغ به روم های دیگر بروند و حداقل هفته ای 2 نفر کاربر ثابت را به روم بیاورند .</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">۲۳- حضور تمامی درجه داران در جلسات تعیین شده از سوی مدیریت ۱۰۰% الزامی است.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;">&nbsp;</span></p><blockquote style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">آمـــوزش<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;اخـــــــــــــراج کــردن</span></span>&nbsp;:</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;</p></blockquote><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">برای&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کردن</span>&nbsp;کنار اسم هر کاربری یک&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);">چوب دستی</span>&nbsp;یا یک&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);">شمع</span>&nbsp;یا یک همچین چیزی میبنید که</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">برای هر کاربر منحصر به فرد می باشد و مخصوص آن کاربر است ~~~&gt;&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/0z8q_chat.wand.png" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;" height="20" width="20">&nbsp;اگر میخواهید اخراج</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کنید بر روی آن کلیک کرده و<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">مدت زمان</span>&nbsp;را از کشو رو به روی کلمه&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کن</span>&nbsp;انتخاب می کنید و بعد از&nbsp;</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">انتخاب روی کلمه&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج کن</span>&nbsp;کلیک می کنید .</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 24pt; max-width: 100%;">افــــتاد</span><img src="http://uupload.ir/files/6idf_%28s4186%29.gif" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;" height="119" width="167"></strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;">&nbsp;</span></p><blockquote style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">توجــــــــــه داشته باشید تنها موارد زیر&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخـــــــــراج</span>&nbsp;دارند :</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;</p></blockquote><ul style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(0, 255, 0);">تبلیغ سایت یا چت روم</span>&nbsp;دیگر در عمومی،&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 204, 0);">فحش بد</span>،&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);">توهین به اسلام و مقامات</span></strong></span></li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;کشور</span>!</strong></span></li></ul><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 255, 255);">ـــ»</span>»»»این سه مورد&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(51, 204, 204);">بدون اخطار<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">ا</span></span></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">خــــراج ۶ ماهه</span>&nbsp;دارند اما در&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: underline;">موارد دیگر باید&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخطار</span></span></strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دهید.</strong></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 255, 255);">»»</span>»»»مواردی که لازم است&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخطار</span>&nbsp;دهید عبارتند از :</strong></span></p><ul style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%; text-decoration-line: underline;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);">فونت نامناسب مانند زرد،</span>&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 0);">دعوا و بحث در عمومی</span>،&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(153, 204, 0);">ارسال پی در پی شکلک</span>،<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 0);">ارسال پی در&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 153, 0);">پی پیام بی مورد</span>!</strong></span></li></ul><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">در این موارد که گفته شد ابتدا باید<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;۲ یا ۳ بار اخطار</span>&nbsp;دهید در صورت<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: underline;">&nbsp;بی توجهی</span>&nbsp;به<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;اخطار</span>&nbsp;شما باید</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج 2۰</span>&nbsp;دقیقه ای کنید، اما توجه کنید حق&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">اخراج</span>با زمان بیشتر را برای موارد بالا ندارید و در پنل ما&nbsp;</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">همه چیز ثبت و ضبط میشود پس کمال دقت را داشته باشید. همینطور امکانات دیگری از جمله<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"> خفه </span></strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کردن کاربر دارید که تنها برای&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">خفه کردن</span>&nbsp;کاربرانی که فحش بد میدهند یا تبلیغ می کنند میتوانید&nbsp;</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">استفاده کنید؛ و گزینه تغییر نام تنها برای کسانی که نامشان بد می باشد قابل استفاده می باشد،</strong></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نام های بد مانند : دختر هات، پسر هات و X و . . . که با قوانین اسلامی ایران مغایرت دارند را اجازه دارید تغییر بدید</strong></span> text/html 2018-06-08T20:16:32+01:00 sicma.ir . . دانلود برنامه پیام رسان سروش برای تمامی سیستم عامل ها دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش،سیگما،سیکما،دانلود نرم افزار،دانلود نرم افزار،لاست چت،زاهدان چت،ماندیروچت،زابل چت،دلبان چت،دل بان چت،خاش چت،ایرانشهرچت،سیستان چت،سراوان چت،چابهارچت،چتروم سیستان وبلوچستان،سیگنال چت،سیگنال اس ام چت،سیگنال اس ام،سیگنال گپ،سیگماچت،سیکماچت،اسکریپت یاب http://sicma.ir/post/1 <h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o">clickکلیکCLICK کن</a></font><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o"><br></a></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o">clickکلیکCLICK کن</a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlZvovJbdAhVrwIsKHWTBDNsQFjACegQICBAB&amp;url=http%3A%2F%2Fbavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw00B0PxQ6Wf1FY1e6scuH6o">clickکلیکCLICK کن</a></font></h3><div><a href="http://www.zahedan54.ir" target="_blank">chat<font size="7">کلیک کن بیا</font>zahedan</a></div><h3 class="r">www.zahedan54.ir لینک یک صفحه اول گوگل<br><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl"></span></a></font></h3><h3 class="r">دانلود برنامه پیام رسان سروش برای تمامی سیستم عامل ها دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش،سیگما،سیکما،دانلود نرم افزار،دانلود نرم افزار،لاست چت،زاهدان چت،ماندیروچت،زابل چت،دلبان چت،دل بان چت،خاش چت،ایرانشهرچت،سیستان چت،سراوان چت،چابهارچت،چتروم سیستان وبلوچستان،سیگنال چت،سیگنال اس ام چت،سیگنال اس ام،سیگنال گپ،سیگماچت،سیکماچت،اسکریپت یاب<br></h3><h3 class="r"><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl">سروش،پیام رسان سروش،پیام رسان ایرانی سروش</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl">دانلود سروش،دانلود پیام رسان سروش،نسخه اندروید سروش</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=90&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiji-2Q4cTbAhWix6YKHbD9AP04UBAWCGcwCQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahedan-gap.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3kOB2bmoOOP0XdX2x7JVrA" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=90&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiji-2Q4cTbAhWix6YKHbD9AP04UBAWCGcwCQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahedan-gap.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3kOB2bmoOOP0XdX2x7JVrA"><span dir="rtl">پیام رسان گپ</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=143&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi9icqW4sTbAhXFE5oKHUmpCgo4jAEQFgg0MAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahdanchat.ir%2F&amp;usg=AOvVaw0Dz4DpKpnsdyt-3GKtkwxC" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=143&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi9icqW4sTbAhXFE5oKHUmpCgo4jAEQFgg0MAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahdanchat.ir%2F&amp;usg=AOvVaw0Dz4DpKpnsdyt-3GKtkwxC"><span dir="rtl"><font size="2">مسنجر چت</font><br></span></a></font></h3><p>&nbsp;دانلود برنامه پیام رسان سروش برای تمامی سیستم عامل ها <span></span><br><span></span><font size="2">دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش،زاهدان چت،زاهدان گپ،دانلود نسخه جدید مسنجر پیام رسان سروش،دانلود رایگان سروش برای کامپیوتر،دانلود سروش نسخه ویندوز،پیام رسان سروش،پیام رسان ایرانی سروش،دانلود سروش،دانلود پیام رسان سروش،نسخه اندروید سروش</font></p><p><a href="https://ios.sapp.ir/" title="جهت دانلود نسخه ios پیام رسان سروش روی تصویر کلیک کنید" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323792776/download.jpeg"></a> </p><h2><a href="https://android.sapp.ir/" title="جهت دانلود نسخه اندروید پیام رسان ایرانی سروش کلیک کنید " target="_blank">جهت دانلود نسخه اندروید پیام رسان ایرانی سروش روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://windows.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل ویندوز روی این متن کلیک کنید " target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل ویندوز روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://mac.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل مک روی این متن کلیک کنید" target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل مک روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://linux.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای لینوکس روی این متن کلیک کنید" target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای لینوکس روی این متن کلیک کنی</a></h2><pre id="line1"><span></span></pre><p>&nbsp; اگر مشکلی داشتین یا سوالی داشتین راجب پیام رسان سروش به این رایانامه پیامک بدین&nbsp; </p> <p><span style="font-size: small;"><strong><a title="تماس با ما" href="http://mce_host/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%20support@sapp.ir">support@sapp.ir</a></strong></span></p> <p>جهت دانلود نسخه آندروید روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;</p> <p><a title="پیام رسان سروش برای آندروید" href="https://android.sapp.ir/">https://android.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه ios روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="نسخه ioss" href="https://ios.sapp.ir/">https://ios.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه ویندوز روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="نسخه ویندوز جهت دانلود کلیک کنید" href="https://windows.sapp.ir/">https://windows.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه مک روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="جهت دانلود نسخه مک کلیک کنید" href="https://mac.sapp.ir/">https://mac.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه لینوکس روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="جهت دانلود نسخه لینوکس کلیک کنید" href="https://linux.sapp.ir/">https://linux.sapp.ir</a></p> <p>دوستان توجه کنید انترنت شما در این پیام رسان رایگان هست ایرانسل و همراه اول رایگان هست&nbsp; و انترنت شما در&nbsp; بقیه ی شرکت ها به صورت نیم بها محاسبه میشود&nbsp; پیام رسان خوبیه با امکانات جالب و خوب,</p> <p>در ضمن داخل این پیام رسان سرویس های خوبی هست که میتونین استفاده کنید مثل خرید شارژ سرویس آب و هوا پرداخت درون کانالی پرداخت قبوض و یک امکان فوق العاده ای که این پیام رسان داره تماس رایگان هستش</p> <p>شما به صورت رایگان میتونید با دوستانتون تماس رایگان برقرار کنید پیشنهاد میکنم از این پیام رسان استفاده کنید سرعت هم فوق العاده خوبه .</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong><a title="پیام رسان سروش" href="http://nazanin-chat.ir/Posts/2/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4/">سروش</a> تمامی دسترسی های یک پیام رسان را دارد</strong></span></p> <p>1_دسترسی به پیامک</p> <p>2_دسترسی به دفترچه مخاطبین</p> <p>3_دسترسی به دوربین</p> <p>4_دسترسی به میکروفون</p> <p>5_دسترسی به مکان</p>